การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก

Titleการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2545
Authorsจิตกร ผลโยญ, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsค่ายังโมดูลัส, สมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก, อัตราส่วนปัวส์ซอง
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าแก้ของสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิกที่เหมาะสมในการทำนายค่ายังโมดูลัสและอัตราส่วนปัวส์ซองของวัสดุประเภทต่าง ๆ จากการเปรียบเทียบผลการคำนวณกับวิธีการทดสอบแรงดึงสำหรับโลหะ และวิธีอื่น ๆ สำหรับวัสดุพวกอโลหะ พบว่า ค่ายังโมดูลัสจากการคำนวณมีค่ามากกว่าค่ายังโมดูลัสจากวิธีการทดสอบแรงดึงและวิธีอื่น ๆ เนื่องจากความหนาแน่นของวัสดุไม่เท่ากัน และสมบัติแอนไอโซโทรปิดของวัสดุ แต่สำหรับอัตราส่วนปัวส์ซอง พบว่า มีค่าไม่แตกต่างจากวัสดุดังกล่าวมากนัก นอกจากนี้ยังพบว่าค่ายังโมดูลัสของวัสดุแปรผกผันกับค่าอัตราส่วนปัวส์ซอง

Title Alternate Computer program for cumputing modulus of elasticicity of materials using ultrasonic wave equation