การเปรียบเทียบสายพันธ์ุกกไทยในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Titleการเปรียบเทียบสายพันธ์ุกกไทยในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsอริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, นิตยา วานิกร, ประพนธ์ บุญเจริญ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK495.C997 อ398
Keywordsกก--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), สายพันธุ์กกไทย
Abstract

จากการศึกษาพบว่า กกสามเหลี่ยมใหญ่ (Scirups grossus) กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ กกสามเหลี่ยมใหญ่ (Scirups grossus) อ.สำโรง มีความสูงของต้นและผลผลิตต่อไร่สูง อย่างไรก็ดีมีจำนวนต้นต่อกอต่ำ ลักษณะเส้นใยมีขนาดเล็ก สั้นปริมาณมาก ผนังเส้นใยบาง ส่วนกกกลม (Cyperus corymbosus Rottb.) มีความสูงและผลผลิตไม่แตกต่างจากกกสามเหลี่ยมใหญ่ (Scirups grossus) ทั้ง 2 แต่กกกลม (Cyperus corymbosus Rottb.) มีลักษณะเส้นใยขนาดใหญ่ ยาวปริมาณมาก ผนังเส้นใยหนา มีจำนวนต้นต่อกอสูง ส่วนกกใบคม (Cyperus compactus) และกก Cyperus sp. มีความสูงและผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับต่ำ ลักษณะเส้นใยมีขนาดเล็กและสั้น สำหรับการทดสอบการขยายพันธุ์โดยเมล็ดเพื่อดูการแพร่กระจายพันธุ์ พบว่า เมล็ดกกแต่ละสายพันธุ์ไม่สามารถงอกได้ทั่งในสภาพการเพาะในกระบะทรายในกระดาษเพาะ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุของเมล็ดมีระยะการพักตัว

Title Alternate Comparison of Thai sedge varieties in the low land part of northeastern Thailand