การใช้ข้อมูลจากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเกษตร

Titleการใช้ข้อมูลจากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเกษตร
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2558
Authorsคมสันติ์ ดาโรจน์, อารยา ฟลอเรนซ์, สมนึก เวียนวัฒนชัย
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK1841 ค152ก 2558
Keywordsการใช้พลังงานไฟฟ้า, ค่าไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า--ราคา, มิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติ
Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอประโยชน์จากการนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่บันทึกได้จากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติ มาใช้เพื่อการประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม ขั้นตอนการประเมินเริ่มจากการนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าฐานของโรงงานตัวอย่าง ได้แก่ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว และโรงสีข้าว มาใช้เป็นระบบทดสอบเพื่ออ้างอิงเป็นกรณีฐาน แล้ววิเคราะห์ความคุ้มค่าของการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 3 มาตรการ ได้แก่ 1) การติดตั้งคาปาซิเตอร์ด้วยขนาดคงที่ตลอดเวลาโดยไม่มีการปลดออก 2)การติดตั้งคาปาซิเตอร์ด้วยขนาดคงที่แต่สามารถควบคุมการปลด/สับได้ ในช่วงเวลาทำงานของโรงงาน และ 3) การควบคุมขนาดคาปาซิเตอร์อย่างเหมาะสมตลอดเวลาโดยใช้ตัวควบคุมอัตโนมัติ ความคุ้มค่าของแต่ละมาตรการประเมินโดยใช้ ระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณจากเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้ และอัตราตอบแทนภายในของโครงการที่คำนวณจากอายุการใช้งานของคาปาซิเตอร์ที่ 5 ปี โดยนำพลังงานไฟฟ้าสูญเสียของขดลวดของหม้อแปลงในแต่ละมาตรการมาร่วมพิจารณา ผลที่ได้จากระบบทดสอบตัวอย่างชี้ให้เห็นว่า มาตรการเน้นลดค่าปรับตัวประกอบกำลังไฟฟ่ โดยการติดตั้งคาปาซิเตอร์ขนาดที่เหมาะสมคงที่ตลอดเวลาโดยไม่มีการปลดออกและมาตรการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ด้วยขนาดที่เหมาะสมคงที่แบบสามารถควบคุมการปลด/สับได้ในช่วงเวลาทำงาน มีความคุ้มค่าในการลงทุนสูงกว่ามาตรการที่ใช้ตัวควบคุมอัตโนมัติควบคุมการทำงานคาปาซิเตอร์ให้เหมาะสมตลอดเวลา เนื่องจากมาตรการหลังใช้เงินลงทุนที่สูงไม่คุ้มกับต้นทุนพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลงที่สามารถลดลงได้ โดยสรุปการใช้ข้อมูลจากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติสามารถอธิบายให้ผู้ประกอบการเห็นประโยชน์ด้านการจัดการพลังงานและการลดค่าไฟฟ้าตามกรอบมาตรการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

Title Alternate The using of data from automatic meter reading for energy saving and reducing cost of electricity in agricultural industrial