ข้อห้ามด้านสุขภาพอนามัย : บทบาทในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleข้อห้ามด้านสุขภาพอนามัย : บทบาทในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsเหมวรรณ เหมะนัค, สุมนา อินทร์คำน้อย
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการปรับตัว, ข้อปฏิบัติ, ข้อห้าม, ความเชื่อ--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ความเชื่อด้านสุขภาพ, สุขภาพอนามัย
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.ศึกษาบทบาทของข้อห้ามที่มีผลต่อการดำเนินงานชีวิตของประชชาชนในสมัยปัจจุบัน
2.ศึกษาแนวความคิดความเชื่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปของประชาชน
3.ศึกษาลักษณะของภูมิปัญญาที่ประชาชนได้คัดสรรไว้และยังปฏิบัติอยู่
4.ศึกษาสาเหตุที่ทำให้วิธีคิดเรื่องข้อห้ามด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มพันธุ์ไท ลาว กุลา เขมร ส่วยและบูร จำนวน 10 คน จาก 5 หมู่บ้าน
ในอำเภอเมือง อำเภอโขงเจียม และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Title Alternate Taboos Relating to public health : Their impacts on the people of Ubon ratchathani Province in the new Socio-Economic Society