การเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Titleการเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2555
Authorsสมบัติ สินธุเชาวน์, สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล, ฐิติวรดา คำแหน
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD38.5 ส254
Keywordsการจัดการผลิตภัณฑ์, การบริหารงานโลจิสติกส์, การวางแผนการผลิต
Abstract

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาวิธีฮิวรีสติกที่เรียกว่า วิธีอาณานิคมมด (Ant colony optimization) ที่เลียนแบบพฤติกรรมการหาอาหารของมด สำหรับการแก้ปัญหาการเลือกตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ขั้นตอนของวิธีอาณานิคมแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการหาผลเฉลยของปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งซึ่งก็คือตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง และส่วนที่สองเป็นการหาผลเฉลยของปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง โดยคำตอบของปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งนี้จะสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง สำหรับการปรับปรุงคำตอบของปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งนั้นจะประยุกต์ใช้วิธีการค้นหาคำตอบ (Local Search) 3 วิธี ได้แก่ การย้ายตำแหน่ง การสลับเปลี่ยนตำแหน่ง และการสลับสองตำแหน่ง
ผู้วิจัยได้ทำการหาตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 4 กรณีด้วยกัน คือ 1)โรงงานแป้งมันสำปะหลังทำการผลิตเต็มกำลังการผลิตและไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางการขนส่ง คำตอบของกรณีนี้คือตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานควรอยู่ที่ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และระยะทางรวมในการขนส่งเป็น 24,706.3 กิโลเมตร, 2)โรงงานแป้งมันสำปะหลังทำการผลิตเต็มกำลังการผลิตและกำหนดระยะทางในการขนส่งของรถขนส่งไม่เกิน 800 กิโลเมตรต่อวัน โดยตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานคือ ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และระยะทางรวมในการขนส่งเป็น 28,214.7 กิโลเมตร, 3)โรงงานแป้งมันสำปะหลังทำการผลิต 50 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตโดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางขนส่ง โดยตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน คือ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และระยะทางรวมในการขนส่งเป็น 9,839.96 กิโลเมตร 4) โรงงานแป้งมันสำปะหลังทำการผลิต 50 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิต และกำหนดระยะทางในการขนส่งของรถขนส่งไม่เกิน 800 กิโลเมตรต่อวัน โดยตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานคือ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และระยะทางรวมในการขนส่งเป็น 10,740.1 กิโลเมตร

Title Alternate Location selection and vehicle routing for Tapioca starch production industries in north-eastern of Thailand
Fulltext: