การเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้มน้ำในพื้นดินทรายโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Titleการเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้มน้ำในพื้นดินทรายโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsภูมิศักดิ์ อินทนนท์, มานัส ลอศิริกุล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090704
Call NumberS592.353 ภ679
Keywordsการอุ้มน้ำ, ขุยมะพร้าว, ดินทราย, ผักตบชวา, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Abstract

จากการวิจัยพบว่า
1.การใส่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งได้แก่ขี้เลื่อย ฟางข้าว ผักตบชวา และขุยมะพร้าว อัตรา 2 ตันต่อไร่ในดินทรายจะทำให้คุณสมบัติด้านเคมีและด้ายกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างชัดเจนและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับแปลงเปรียบเทียบที่ไม่ได้ใส่วัสดุการเกษตร
2.วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้มน้ำของดินทราบจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขุยมะพร้าวสามารถเพิ่มความชื่นในดินได้ประมาณ 1.3 เท่า
3.อิทธิพลของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแต่ละชนิดพบว่าผักตบชวา ขุยมะพร้าว ขี้เลื่อยและฟางสับมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผลผลผลิตได้ดีตามลำดับ
4.แปลงที่ใส่ผักตบชวาซึ่งให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงควบคุมทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 เท่า
5.การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุงบำรุงดินมีความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะผักตบชวา