การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซมไซลาเนส

Titleการแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซมไซลาเนส
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsโสภณ บุญลือ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK604 ส879
Keywordsเชื้อราชอบร้อน, เอนไซม์, ไซลาเนส
Abstract

ทำการคัดแยกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซม์ไซลาเนส จากดินและวัสดุธรรมชาติที่มีการย่อยสลายจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ กองปุ๋ยหมัก หญ้าหมักอาหารสัตว์ และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร พบว่า สามารถแยกเชื้อราได้ทั้งหมด 108 isolates จากนั้นนำเชื้อราทั้งหมดมาตรวจสอบการสร้างเอนไซม์ไซลาเนสขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยใช้ผงซังข้าวโพด และผงไซแลนชนิด oat spelt เป็นสับสเตรท พบว่า สามารถแยกเชื้อราที่มีความสามารถในการสร้างไซลาเนสได้ จำนวน 30 และ 15 isolates ตามลำดับ จากนั้นตรวจสอบผลของอุณหภูมิต่าง ๆ ต่อการเจริญของเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซม์ไซลาเนสสูง จำนวน 10 isolates พบว่า เป็นเชื้อราชอบร้อน 7 isolates และเชื้อราทนร้อน 3 isolates

Title Alternate Isolation and screening of Xylanase-Producing Thermophilic Fungi
Fulltext: