การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Titleการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2540
Authorsพรรณณี รอดแรงบุญ, นารีรัตน์ มูลใจ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB123.6 พ273
Keywordsการขยายพันธุ์, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ข้าวเหนียว--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--การปลูก
Title Alternate Tissue culture of glutinous rice in North-East of Thailand