ข้อห้ามที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Titleข้อห้ามที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsสุมนา อินทร์คำน้อย
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRM666 ส841
Keywordsการดูแลตนเอง, คะลำ, ชาวไทย--สุขภาพและอนามัย, มุขปาฐะ, สมุนไพร--แง่การแพทย์, แพทย์แผนโบราณ
Abstract

การวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลทางคติชนวิทยา โดยมุ่งเน้นความเชื่อเกี่ยวกับคะลำ หรือข้อห้ามในการรักษาสุขภาพในด้านโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนามทำให้ทราบว่า ท้องถิ่นที่ห่างไกลจากถนนใหญ่ การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกก็มักจะมีผลต่อการดำรงอยู่ของความเชื่อ ในทางตรงกันข้ามท้องถิ่นที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย มีการติดต่อค้าขายกับชุมชนเมือง ความคงอยู่ของความเชื่อในเรื่องคะลำก็มักจะมีน้อย แต่ในขณะเดียวกันกับท้องถิ่นที่เป็นชุมชนเก่ามีคนเฒ่าคนแก่จำนวนมาก ความเชื่อแบบเดิมก็ยังคงมีอยู่ไม่น้อย หมอยาส่วนใหญ่ที่รักษาโรคโดยการใช้ยาสมุนไพร มักจะไม่ค่อยสั่งห้ามผู้ป่วยให้งดประพฤติปฏิบัติสิ่งใดมากนัก แต่ข้อห้ามจำนวนมากมักเกิดจากประสบการณ์ของผู้ป่วยและคนใกล้ชิดเล่าขานกันปากต่อปาก และหากผู้ป่วยรายอื่น ๆ ได้พบประสบการณ์เช่นเดียวกันก็จะยิ่งตอกย้ำความเชื่อเหล่านั้นให้หนักแน่นขึ้น ประสบการณ์ที่ซ้ำซากเช้นนี้อาจสรุปได้ว่าเป็น สถิติของมุขปาฐะ