การใช้เทคนิค Fluorescence in-situ Hybridyzation (FISH) ในการศึกษาชนิดและลักษณะของ Acetoclastic Methanogens ในนาข้าว

Titleการใช้เทคนิค Fluorescence in-situ Hybridyzation (FISH) ในการศึกษาชนิดและลักษณะของ Acetoclastic Methanogens ในนาข้าว
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsศันสนีย์ ชวนะกุล
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS583 ศ336
KeywordsAcetoclastic Methanogens, Fluorescence in-situ hybridyzation, จุลินทรย์, นา--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Abstract

งานวิจัยนี้นำเทคนิค FISH (Fluorescence in situ Hybridization) มาใช้ในการศึกษาชนิดและลักษณะของ Acetoclastic Methanogens จากตัวอย่างดินในนาข้าว จ.อุบลราชธานี พบว่า จุลินทรีย์ในกลุ่ม Acetoclastic Methanogens ได้แก่ Methanosaeta sp. และ Methanosarcina sp. มีลักษณะเป็นแท่งยาวคล้าย Methanosaeta sp. การนำเทคนิค FISH มาใช้ในการศึกษาชนิด ลักษณะ ตำแหน่ง การกระจายตัวของประชากรกลุ่ม Acetoclastic Methanogens จะลดขั้นตอนในการศึกษาชนิดและลักษณะการกระจายตัวของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศน์ได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการศึกษาแบบ MPN หรือวิธีการทางชีวเคมีและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

Title Alternate Fluorescence in-situ hybridyzation (FISH) technique in the determination and localization of acetoclastic methanogens in paddy field