การใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการบริหารกิจการของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการบริหารกิจการของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2556
Authorsศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF5681.B2 ศ481
Keywordsการบัญชี, การเงิน--การจัดการ, งบการเงิน, ธุรกิจขนาดย่อม--การบริหาร, บัญชีเดินสะพัด
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากงบการเงิน และปัญหาหรือข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์จากงบการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการบริหารธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเลือกตัวอย่างตามสะดวก จำนวน 100 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการ 10 ราย โดยใช้แบบสอบถามทั้งแบบมีและไม่มีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากเห็นประโยชน์ในการใช้งบการเงินนอกเหนอจากการทำตามกฎหมายเท่านั้น และส่วนมากได้ใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการวางแผนและควบคุมการทำงานประจำในแต่ละวันให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการประกอบธุรกิจ และมีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก แต่ใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจในระดับปานกลางเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากิจการของตนมีปัญหาและข้อจำกัดเกี่ยวกับ (1) ข้อมูลทางการเงินผิดพลาด เพราะขากการวางระบบบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสม ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และขาดบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (2) ความล่าช้าของการแสดงข้อมูลในงบการเงิน เพราะจำนวนบุคลากรทางด้านบัญชีซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และ (3) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการอ่านงบการเงิน อีกทั้ง บุคลากรที่รับผิดชอบงานทางด้านบัญชีของกิจการขาดความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอ ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถนำข้อมูลจากงบการเงินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

Short TitleUtilization of the financial statement for business administration of small entrepreneur in Amphur Mueng, Ubon Ratchathani