การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะของโคพื้นเมืองพันธุ์แท้และลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง เมื่อได้รับอาหารรูปแบบต่าง ๆ

Titleการเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะของโคพื้นเมืองพันธุ์แท้และลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง เมื่อได้รับอาหารรูปแบบต่าง ๆ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2556
Authorsเรืองยศ พิลาจันทร์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF203 ร859
Keywordsการย่อยอาหาร, โคพื้นเมือง--การเลี้ยง, โคพื้นเมือง--อวัยวะย่อยอาหาร, โภชนาการสัตว์
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองแท้กับโคลูกผสมพื้นเมืองxแองกัสเตี้ย (50:50) เมื่อได้รับอาหารรูปแบบต่าง ๆ โดยวางแผนการทดลองแบบ 3x3 Replicated Latin Square อาหารที่ให้โค 3 ชนิด ได้แก่ ฟางแห้งแบบเต็มที่ ฟางแห้งแบบเต็มที่เสริมด้วยอาหารข้น 0.5% ของน้ำหนักตัว และหญ้าแพงโกล่าแห้งแบบเต็มที่ ทำการทำลอง 3 ระยะเวลา ๆ ละ 21 วัน ผลการศึกษาพบว่าโคทั้งสองสายพันธุ์มีปริมาณการกินได้ของอาหารหยาบ ปริมาณการกินได้ของโภชนะ การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะ และค่าสังเกตต่าง ๆ จากของเหลวในกระเพาะรูเมนไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ผลของชนิดอาหารที่โคได้รับพบว่าโคมีปริมาณการกินได้ของอาหารหยาบ การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว และจำนวนโปรโตซัวและสปอร์ของเชื้อราในกระเพาะรูเมนไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ขณะที่ปริมาณการกินได้ของภาชนะและความสามารถในการย่อยของโคกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นเสริมมีค่ามากกว่ากลุ่มอื่น ๆ สอดคล้องความเข้มข้นของกรดไขมันที่ระเหยได้ง่ายทั้งหมดและสัดส่วนของกรดโพรพิออนิกในของเหลวจากกระเพาะรูเมนซึ่งโคที่ได้รับอาหารข้นเสริมมีค่ามากกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับฟางแห้งเพียงอย่างเดียว (P<0.05) อย่างไรก็ตามพบว่าโคที่ได้รับหญ้าแพงโกล่าแห้งมีความเข้มข้นของแอมโมเนียในกระเพาะรูเมนสูงกว่าโคที่ได้รับเฉพาะฟางแห้ง (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับโคที่ได้รับอาหารข้นเสริม(P>0.05) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการตอบสนองต่ออาหารของโคพื้นเมืองแท้และโคลูกผสมพื้นเมืองxแองกัสเตี้ยไม่แตกต่างกัน ขณะที่การเสริมอาหารข้น 0.5% ของน้ำหนักตัว จะทำให้โคตอบสนองต่ออาหารดีกว่าการได้รับเพียงฟางแห้งหรือหญ้าแห้งเพียงอย่างเดียว

Title Alternate Comparison of nutrient digestibility of Thai native and Thai native x lowline angus crossbred beef cattle when fed with different diet