การใช้สมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการใช้สมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2545
Authorsชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อินทรหนองไผ่, นิธิมา สุทธิพันธุ์
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746091018
Call NumberRM666.H33 ก316
Keywordsตำรับยา, ยาสมุนไพร
Abstract

การศึกษาเพื่อสำรวจตำรับยาสมุนไพรและศึกษาบทบาทของหมอพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำสมุนไพรไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสาธารณสุข และเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ให้สูญหายไป หมอยาพื้นบ้านส่วนใหญ่อายุ 61-70 ปี และได้ศึกษาเรียนรู้ำตำรับยาจากบรรพบุรุษหรือมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับหมอพื้นบ้าน ส่วนใหญ่หมอยาจะได้รับความนับถือจากคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี การศึกษานี้ทำให้สามารถรวบรวมตำรับยาได้ทั้งหมด 761 ตำรับ มีการใช้ตัวยาสมุนไำพรโดยเฉลี่ย 4 ตัวต่อหนึ่งตำรับ สามารถรวบรวมสมุนไำพรได้จำนวน 1008 ชนิด พืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae โรคที่มีจำนวนตำรับมากที่สุดคือ ตำรับยารักษาโรคกระเพาะอาหาร

Title Alternate The uses of medicinal plants in communities of Ubonratchathani Province