การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2536
Authorsพิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, ศรีประไพ ธรรมแสง, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS540.A2.T5 ร451 2536
Keywordsข้าวโพด, ข้าวโพดฝักอ่อน
Abstract

การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนบางสายพันธุ์ ทำการปลูกทดลองที่แปลงทดลองพืชผัก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำการปลูก 2 การทดลองย่อย
และการสำรวจการผลิต การปลูกทดลองที่ 1 ปลูกในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2535
วางแผนการทดลองแบบ factorial design ประกอบด้วยข้าวโพด 3 พันธุ์ กับระยะปลูก 25 และ 35 ซม.
การทดลองที่ 2 ปลูกเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2535 เป็นการเปรียบเทียบพันธุ์ที่ดีจาก
ผลการปลูกทดลองที่ 1 กับพันธุ์การค้า นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาการสำรวจข้อมูลการผลิตและการตลาดข้าวโพดในจังหวัดอุบลราชธานี

Title Alternate Comparison of corn varieties for baby corn production in Ubon Ratchathani