การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน

Titleการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2560
Authorsอนิรุตต์ มัทธุจักร์, จรินทร์ เจนจิตต์, นฤพนธ์ ติดมา, อดิศร แย้มยวน
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTX657.S6 ร451 2560
Keywordsการประหยัดพลังงาน, การไหลแบบหมุนวน, ประสิทธิภาพเชิงความร้อน, เตาแก๊ส--การทดสอบ
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานแบบเดิมที่มีเปลวไฟไหลตามแนวรัศมีโดยอาศัยการไหลแบบหมุนวน ด้วยการปรับปรุงลักษณะเปลวไฟจากเดิมมาเป็นมุมเงย () เท่ากับ 50 องศา มุมเอียง () เท่ากับ 15 องศา และทำการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนด้วยหลักการต้มน้ำตามมาตรฐาน DIN 203-2 และทำการตรวจวัดมลพิษที่เกิดจากเผาไหม้ นอกจากนี้ ยังศึกษาอิทธิพลของเส้นผ่าศูนย์กลางรูทางออกหัวฉีดแก๊สและขนาดภาชนะอีกด้วย จากการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานที่มีเปลวไฟไหลแบบหมุนวน จะมีค่าสูงขึ้น เมื่อ firing rate มีค่าสูงขึ้นและขนาดภาชนะใหญ่ขึ้น แต่เส้นผ่าศูนย์กลางรูทางออกของหัวฉีดแก๊สต้องมีขนาดเล็กลง โดยประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานแบบหมุนวน มีค่าสูงกว่า เตาแก๊สประหยัดพลังงานที่มีการเหลวแบบเดิม ซึ่งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 54.66% และ 47.72% ตามลำดับ ที่หม้อขนาด 32 cm ขนาดรูหัวฉีด 0.7 mm และ firing rate เท่ากับ 7.18 kW คิดเป็นการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) เท่ากับ 9.23% ถึงแม้ว่า เตาแก๊สประหยัดพลังงานที่มีการเหลวแบบหมุนวน จะมีปริมาณการปล่อย CO สูงกว่า เตาแก๊สประหยัดพลังงานแบบเดิมซึ่งมีค่าเท่ากับ 1048.45 ppm และ 40.63 ppm ตามลำดับ

Title Alternate Thermal efficiency improvement of energy-saving gas stove by swirling flow