การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium coronarium J. Koenig)

Titleการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium coronarium J. Koenig)
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsอรัญญา พิมพ์มงคล
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK725 อ388
Keywordsการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, มหาหงส์
Abstract

การศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ โดยนำส่วนของเมล็ดมาแช่ด้วย 95% เอทธานอล เป็นเวลา 1 นาที และฆ่าเชื้อด้วย 10% Clorox เป็นเวลา 15 นาที ล้างน้ำกลั่นปลอดเชื้อ 3 ครั้ง แล้วผ่าเมล็ดออกเป็น 2 ส่วน นำมาเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เพื่อศึกษาอิทธิพลของฮอร์โมนสองคู่ ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ เมื่อเลี้ยงได้ 6 สัปดาห์ สูตรอาหารที่เติม NAA และ BA (NB) ความเข้มข้นต่าง ๆ นั้น NB4 (NAA : BA = 0.0 : 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) สามรถชักนำให้เกิดยอดมากที่สุด และเกิด multiple shoot ได้ อาหารสูตร NB8 (NAA : BA = 0.5 : 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร) ชักนำให้เมล็ดเจริญเป็นแคลลัสได้ดีที่สุด ลักษณะแคลลัสเป็น compact callus

Title Alternate Tissue culture of Hedychium coronarium J. Koenig