การแยกและการศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดย Leuconostoc mesenteroides UBU1

Titleการแยกและการศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดย Leuconostoc mesenteroides UBU1
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsปาริชาติ พุ่มขจร
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR92.B3 ป554
Keywordsแบคทีริโอซิน, แบคทีเรีย
Abstract

ทำการศึกษาคุณสมบัติบางประการของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดย Lueconostoc mesenteroides UBU1 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแบคเทอริโอซินดังกล่าวสามารถทำให้จำนวนเซลล์ที่มีชีวิตของ Lueconostoc mesenteroides TISTR 473 ลดลง และสามารถทำให้การดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตรของสารสะลาย phosphate buffer ที่มีเซลล์ของ Lueconostoc mesenteroides TISTR 473 แขวนลอยอยู่ลดลงจาก 0.65 เป็น 0.25 และพบว่า Lueconostoc mesenteroides UBU1 เจริญที่อุณหภูมิ 34 และ 45 องศาเซลเซียส ได้ดีกว่าที่อุณหภูมิ 20 และ 25 องศงเซลเซียส ส่วนการสร้างแบคเทอริโอซิน สามารถสร้างได้ดีที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญของ Lueconostoc mesenteroides TISTR 473 ได้ดีที่สุดเมื่อแบคเทอริโอซินอยู่ในสภาวะที่มี pH ในช่วง 4 ถึง 7

Title Alternate Purification and characterization of bacteriocin produced by Leuconostoc mesenteroides UBU 1