การใช้แมลงธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับไก่พื้นเมือง : การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณค่าทางอาหารของแมลง

Titleการใช้แมลงธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับไก่พื้นเมือง : การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณค่าทางอาหารของแมลง
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2538
Authorsอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, กาญจนา บันสิทธิ์, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, เฉลียว บุญมั่น
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF481.75.75 ร451
Keywordsคุณค่าทางอาหาร, อาหารไก่, แมลง, ไก่พื้นเมือง--การเลี้ยง
Abstract

มีการศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณค่าทางโภชนะของแมลงธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้เป็นแมลงโปรตีนในอาหารสัตว์ พบว่า ปริมาณแมลงที่รวบรวมได้จากกับดักจะมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม คือ ปริมาณน้ำฝนและความชื้นในอากาศ ในวันที่ที่ฝนตกมากปริมาณแมลงจะลดน้อยลง และเมื่อไม่มีฝนตก 1-2 วัน ปริมาณแมลงจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อนำแมลงที่รวบรวมได้จากกับดักแต่ละพื้นที่ไปแยกชนิดของแมลงสามารถแยกแมลงตามขนาดได้ 2 กลุ่ม คือ แมลงขนาดใหญ่ ได้แก่ ด้วง ผีเสื้อกลางคืน ตั๊กแตน และจิ้งหรีด จากตัวอย่างแมลงเมื่อนำไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารด้วยวิธี proximate analysis พบว่ามีวัตถุแห้ง 89.99% ความชื้น 10.01% โดยมีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญดังนี้ คือ โปรตีน 68.77% ไขมัน 4.26% เยื่อใย 19.31% และเถ้า 5.41%

Title Alternate Protien source from natural insect for native hen