คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title Type [ Year(Asc)]
2561
PDF icon Lampai_Promchai.pdf (5.18 MB)
PDF icon Tadsikarn_Jotikasthira.pdf (1.85 MB)
PDF icon Wisakha_Yueakyen.pdf (1.47 MB)
PDF icon Prachtrakool_Koking.pdf (10.55 MB)
PDF icon Witsawachit_Chanked.pdf (4.67 MB)
ธนะพล กิจชาญไพบูลย์. (2561). พฤติกรรมโครงสร้างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อกัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanaphol_Kitchanpiboon.pdf (7.81 MB)
ชนัฏดา ผลานันต์. (2561). ภาษาและอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chanatda_Phalanan.pdf (1.98 MB)
พรพันธ์ เฉลิมรัมย์. (2561). ยาลดความดันโลหิตและการเกิดโรคเบาหวานในคนไทย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornpun_Chalermrum.pdf (1.6 MB)
เริงศักดิ์ สายรัตน์. (2561). ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Rerngsak_Sayrat.pdf (4.04 MB)
อานนท์ วิเศษรุ่งเรือง. (2561). ระบบร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Arnon_Wisetrungcharoen.pdf (8.43 MB)
PDF icon Lamduan_Jarukamon.pdf (5.55 MB)
PDF icon Viengsavanh_Chanthachakvong.pdf (19.84 MB)
PDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
PDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
ดุสิต ศรีสร้อย. (2561). ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหม่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4. อุบลราชธานี: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Dusit_Srisoi.pdf (15.23 MB)
PDF icon Sasikran_Wanatsabodeepaisarn.pdf (4.38 MB)
PDF icon Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
PDF icon Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
PDF icon Napon_Butrach.pdf (2.43 MB)
PDF icon Sukhon_Muangkhot.pdf (26.85 MB)
ปฏิภาณ พิทักษา. (2561). เครื่องร่อน: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Patipan_Phitaksa.pdf (5.94 MB)
พิทักษ์ สีดา. (2561). เซลล์พันธุศาสตร์ของปาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phithak_Seeda.pdf (1.18 MB)
PDF icon Kitkawindet_Wongmun.pdf (5.61 MB)
PDF icon Taweesak_Thumwanna.pdf (2.33 MB)

Pages