ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหม่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4

Titleระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหม่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2561
Authorsดุสิต ศรีสร้อย
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHN700.592.C6 ด764 2561
Keywordsการพัฒนาชุมชน, การพัฒนาหมู่บ้าน, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสำหรับชุมชนหรือหมู่บ้าน นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ทำให้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยเป็นระบบที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับความสามารถของผู้ใช้งานในชุมชนหมู่บ้าน สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน สร้างเป็นรายงานข้อมูลสำหรับประกอบวางแผนเพื่อการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาชุมชน รวมไปถึงจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) เพื่อนำเสนอต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บ้านศรีไคออกหมู่ 4 เป็นหมู่บ้านขนาด 772 ครัวเรือน มีผู้นำชุมชนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังขาดความรู้และพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโลโนโลยีการสร้างระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ทำให้การเก็บรวมรวมและการประมวลผลข้อมูลในหมู่บ้านยังอยู่ในรูปแบบกระดาษงานวิจัยเรื่องระบ[สารสนเทศเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4 จึงเป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงลักษณะรูประบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการนำไปเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน จากผลการวิจัยพบกว่าระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4 พบว่าระบบสารสนเทศสำหรับพัฒนาหมู่บ้าน ควรประกอบไปด้วยระบบที่สามารถบันทึก แก้ไข สืบค้น และสร้างรายงานข้อมูล ที่สำคัญ คือ 1) ระบบตรวจสอบสิทธิ์และความปลอดภัยของระบบ 2) ระบบบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือน 3) ระบบจัดการข้อมูลอาชีพของประชากรในชุมชน 4) ระบบบริหารจัดการข้อมูลความเข้มแข็งหรือจุดเด่นของชุมชน 5) ระบบกลุ่มองค์กรในชุมชน 6) ระบบบริหารจัดการข้อมูลคณะกรรมการบริหารชุมชน 7) ระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรในชุมชน 8) ระบบบริหารจัดการข้อมูลปัญหาในชุมชน 9)ระบบข้อมูลโครงการของชุมชน 10) ระบบจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน จากผลการวิจัยยังพบว่าผู้ใช้งานระบบซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านมีความต้องการใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์แบบโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) มากกว่าใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยคิดเป็นสัดส่วนของผู้ใช้งานเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นร้อยละ 71.43 และผู้ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 28.57 ทำให้รูปแบบของระบบสารสนเทศสำหรับพัฒนาหมู่บ้านศรีไคออกหมู่ 4 เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการแสดงผลและใช้งานได้ทั้งสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการของ Smartphone และสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากผลการวิจัยปัจจัยในครั้งนี้ทำให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหมู่บ้านกรณีศึกษาของบ้านศรีไคออกหมู่ 4 ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลในชุมชน มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง โดยมีผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่ชี้ให้เห็นว่าก่อนมีระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน บริหารชุมชนของผู้นำชุมชนมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการข้อมูลในชุมชนอยู่ในระดับระดับน้อย (2.20) และเพิ่มเป็นระดับมาก (4.20) ซึ่งบ่งชี้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำไปเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน

Title Alternate Information system for village development: Ban Srikai Aok
Fulltext: