ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsเวียงสวรรค์ จันทร์ทะจักรวงศ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ว925ร 2561
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, บุคลากร -- ฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยจำปาสักในการใช้ ระบบสารสนเทศที่ทำงานแบบออนไลน์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน บุคลากร มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น การศึกษาความพร้อมโดยใช้แบบสอบถาม และกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรคำนวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 195 คน พบว่าบุคลากรมี ความสามารถในการใช้งานฮาร์ดแวร์จัดอยู่ในระดับดี การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง และการใช้งานสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจัดอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้าน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจัดอยู่ในระดับปานกลาง สรุปได้ว่าบุคลากร มหาวิทยาลัยจำปาสักมีความพร้อมในการใช้ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ โปรแกรมบริหารจัดการ ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โปรแกรมดรีมเวฟเวอร์ โปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์เอ็กเอ็ม โปรแกรมแปลภาษาพีเอชพีการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing โดย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ใช้งาน ระบบจำนวน 13 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 หมายความว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีและ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 หมายความว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีซึ่งแสดงว่าระบบสารสนเทศที่ออกแบบและ พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้และสอดคล้องกับระบบงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำปาสัก

Title Alternate A management information system for the personnel office Champasack university, Lao people,s democratic republic