เครื่องร่อน: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา

Titleเครื่องร่อน: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsปฏิภาณ พิทักษา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ป137 2561
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, สะเต็มศึกษา, เครื่องร่อน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษาด้วยเครื่องร่อน (2) ผลการทดสอบเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (3) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของครูผู้เข้าอบรมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องเครื่องร่อน กลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยนี้เป็นครูในระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษาเป็นแบบทดสอบอัตนัย จำนวน12 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จำนวน 12 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าอบรมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง เครื่องร่อน ผู้เข้าอบรมมีพัฒนาการในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพิ่มสูงขึ้น ผู้เข้าอบรมมีคะแนนทดสอบหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 98.13) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 65.42 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนน ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.99)

Title Alternate Glider: stem based learning for science