ผลของปริมาณน้ำดีไอที่มีผลต่อการสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยกระบวนการแอโนไดเซซัน

Titleผลของปริมาณน้ำดีไอที่มีผลต่อการสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยกระบวนการแอโนไดเซซัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsปรัชญ์ตระกูล เกาะกิ่ง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ป429 2561
Keywordsกระบวนการแอโนไดเซซัน, ท่อนาโน--การสังเคราะห์, ปริมาณน้ำดีไอ, ไทเทเนียมไดออกไซด์--การสังเคราะห์
Abstract

การจัดเรียงตัวของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (NTs) ถูกสังเคราะห์จากกระบวนการแอโนไดซ์ เซชันของแผ่นไทเทเนียมฟอยด์ในสารละลายของเอธิลีนไกลคอลในส่วนผสมของปริมาณน้ำดีไอ (deionized water) ที่แตกต่างกันสารตัวอย่างที่ได้จากการทดลองจะถูกตรวจสอบลักษณะทาง สัณฐานวิทยา ลักษณะโครงสร้างผลึก องค์ประกอบธาตุ และองค์ประกอบทางเคมี ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (field emission scanning electron microscopy, FE-SEM) การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์(X-ray diffraction, XRD) Raman spectroscopy และเอกซ์เรย์ โฟโตอิเล็กตรอนสเปคโตรสโคป์ (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) ตามลำดับ เส้นผ่าน ศูนย์กลางและความยาวของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกควบคุมโดยปริมาณของน้ำปราศจาก ไอออนที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันซึ่งจากการทดลองนี้พบว่าท่อไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณของ น้ำปราศจากไอออนที่มีความเข้มข้น 12 wt% เป็นปริมาณที่เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งาน กับตัวตรวจวัดแสงยูวี(UV photodetector) เนื่องจากท่อไทเทเนียมไดออกไซด์มีอัตราส่วนพื้นผิวต่อ ปริมาตรมากและมีความยาวของท่อไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เหมาะสม ดังนั้นท่อไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ ได้จากการทดลองนี้จึงเหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ เช่น ตัวตรวจวัดแสงยูวี ตัวตรวจวัดแก๊ส (gas sensor) เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) และตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง (photocatalysts)

Title Alternate Effect of DI water content on the growth of TiO2 nanotubes synthesized by anodization process