แบบประเมินระบบสารสนเทศรายงานสำรวจข้อมูลเร่งด่วนแบบผู้ใช้กำหนดเอง : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

Titleแบบประเมินระบบสารสนเทศรายงานสำรวจข้อมูลเร่งด่วนแบบผู้ใช้กำหนดเอง : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsทวีศักดิ์ ธรรมวันนา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ท228ร 2561
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การประเมินระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลเร่งด่วนสำหรับการบริหาร จัดการแบบผู้ใช้กำหนดเองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในรูปแบบ ของเว็บแอพพลิเคชัน แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะต้อง จัดแบบสำรวจปีละจำนวนมาก เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน บันทึกรายงานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันเวลาที่กำหนด โดยทำการออกแบบหน้าจอให้ปรับขนาด ตามขนาดของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้งาน (Responsive web design) ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิงวัตถุ และ ดำเนินการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP, HTML และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และผู้ใช้งานทั่วไป พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินระบบได้ค่าเฉลี่ย 4.33 และ ผู้ใช้งานทั่วไปประเมินระบบได้ค่าเฉลี่ย 4.36 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้อยู่ในระดับดี สามารถนำไปใช้เป็นระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานสำรวจเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Information system for user-defined rapid survey data entry form and report : a case study Sisaket primary educational service area office 1