ศึกษาการสึกหรอของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 4 จังหวะ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเมื่อใช้ก๊าชชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง

Titleศึกษาการสึกหรอของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 4 จังหวะ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเมื่อใช้ก๊าชชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsสุคนธ์ เมืองโคตร
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTJ ส748ศ 2561
Keywordsการสึกหรอของเครื่องยนต์, ก๊าชชีวมวล, พลังงานทดแทน, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก, เชื้อเพลิง, เหง้ามันสำปะหลัง
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสึกหรอของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 4 จังหวะ 1 สูบ ขนาด 163 ซีซี ที่ใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Single phase ขนาด 2.2 kVA เมื่อใช้ก๊าซชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลังที่ผลิตจากเตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบ Downdraft gasifier ขนาด 50 kWth เป็นเชื้อเพลิง ทำการทดลองที่ภาระทางไฟฟ้า 664 วัตต์ ความเร็วรอบ 2,000 รอบต่อนาที ระยะเวลา 300 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นเชื้อเพลิง โดยตรวจวัดชิ้นส่วน ของเครื่องยนต์และโลหะปนเปื้อนในน้ำมันเครื่องทุก ๆ 100 ชั่วโมง จากผลการทดลองที่ 300 ชั่วโมง พบว่า กระบอกสูบ ลูกสูบ แหวนอัดตัวที่ 1 แหวนอัดตัวที่ 2 ก้านสูบ เพลาข้อเหวี่ยง ลิ้นไอดี และลิ้นไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลัง การสึกหรอรวมมากกว่า การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 90 ร้อยละ 271.42, 33.33, 70, 0, 266.66, 254.54, 20 และ 40 ตามลำดับ และผลการวิเคราะห์หาโลหะปนเปื้อนในน้ำมันเครื่อง พบว่า เหล็ก โครเมี่ยม ทองแดง อลูมิเนียม นิเกิล และโมลิบดินัม ในเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลังมีมากกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 คิดเป็นร้อยละ 63.37, 12.37, 538.46, 302.88, 0 และ 12.85 ตามลำดับ

Title Alternate Study wear of 4-stroke spark ignition engine for a small generator using biomass gas from cassava rhizomes as fuel