ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องไฟฟ้าเคมี

Titleผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องไฟฟ้าเคมี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsวิสาขะ เยือกเย็น
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ว777 2561
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, วิศวกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, เคมีไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนการเรียนรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ความพึงพอใจ และการออกแบบรถแบตเตอรี่ของนักเรียน ที่ได้รับการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้าเคมี กลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยนี้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (mean = 40.26, SD = 14.05) สูงกว่าก่อนเรียน (mean = 17.24, SD = 15.21) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความคงทนในการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Mean = 41.19, SD = 14.20) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนทุกคนสามารถออกแบบรถแบตเตอรี่ได้ คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ ร้อยละ 60

Title Alternate Effects of stem education for grade 12 students on electrochemistry