ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย

Titleระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsเริงศักดิ์ สายรัตน์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ร799ร 2561
Keywordsการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์), ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา, ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ, เครือข่ายแบบไร้สาย, โปรแกรมประยุกต์ -- การพัฒนา
Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่าน เครือข่ายแบบไร้สาย โดยระบบประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย เครื่องแม่ข่ายจะทำหน้าที่ ประมวลผล แสดงผล และเก็บข้อมูล เครื่องลูกข่ายจะติดอยู่กับผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบอัตราการเต้น ของหัวใจ แล้วส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย ระบบถูกพัฒนาขึ้นด้วย ภาษาซีบนอาดูยโน่ (Arduino) Node-red ฐานข้อมูล MongoDB และภาษาพีเอชพี(PHP) และส่วนของฮาร์ดแวร์ถูกพัฒนาจากบอร์ด ราสเบอรี่พาย Nod32s และเซ็นเซอร์MAX30100
การวัดประสิทธิภาพของระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินด้านความคลาดเคลื่อน ของระบบโดยนำข้อมูลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจจากระบบที่สร้างขึ้นมาเปรียบเทียบกับเครื่องตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละ 4.17 เพศและช่วงอายุไม่มีผลต่อการตรวจสอบของระบบที่สร้างขึ้น 2) การประเมินด้านความคงทนของเครื่องแม่ข่าย โดยการจำลองเครื่องลูกข่ายจำนวนมาก เชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย พบว่า จำนวนเครื่องลูกข่ายสูงสุดที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายโดยใช้โปรโตคอล MQTT ที่เครื่องแม่ข่ายยังสามารถทำงานได้ไม่เกิน 45 เครื่อง และจำนวนเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูล ไปยังเครื่องแม่ข่ายใช้โปรโตคอล MQTT ที่ดีที่สุดไม่เกิน 35 เครื่อง จึงสรุปได้ว่า ระบบที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

Title Alternate Heart rate monitoring system via wireless network