ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsณัฐธิดา เหรียญตะคุ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ณ329ร 2561
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น, ภาษี -- ฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี ส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน สำหรับการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการได้ ทำการศึกษาระบบการทำงานเดิมของการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการเก็บแบบสอบถามในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี และสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 163 หน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ พบว่าร้อยละ 85.28 การจัดเก็บภาษีอยู่ในรูปแบบแฟ้มกระดาษ และร้อยละ 68.71 จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไมโครซอร์ฟเอ็กเซล ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้ทำให้เกิดความยุ่งยากเมื่อประชาชนมาใช้บริการชำระภาษีเกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล และมีความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย โดยพัฒนาระบบด้วย ภาษาพีเอชพี และระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และผลการประเมินจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสารสนเทศที่ ออกแบบและพัฒนาขึ้น สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Information system of local tax collection : a case study of administration organization of Mueang-Noi subdistrict, Kanthararom district, Si Sa Ket province