ลักษณะเฉพาะอนาเทสเฟสและรูไทลเฟสของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิในการอบแตกต่างกัน

Titleลักษณะเฉพาะอนาเทสเฟสและรูไทลเฟสของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิในการอบแตกต่างกัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsณพล บุตราช
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ณ161 2561
Keywordsท่อนาโน, ไทเทเนียมไดออกไซด์--การสังเคราะห์
Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติโครงสร้างระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ เตรียมได้โดยวิธีการแอโนไดเซชันที่ใช้อุณหภูมิในการอบแตกต่างกัน โดยทำการสังเคราะห์ไทเทเนียม ไดออกไซด์ด้วยวิธีแอโนไดเซชันและใช้วิธีการอบ ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการอบคือ 500-900 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์คุณสมบัติโครงสร้างระดับนาโนด้วยเครื่องมือต่างๆ คือ Field emission scanning electron microscopy (FESEM), X-ray diffraction (XRD), Raman spectra, and X-ray spectroscopy (XPS) ผลปรากฏว่า แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ X-ray diffraction (XRD) และ Raman spectra นั้น เป็นการยืนยันว่า โครงสร้างระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิในการอบ 500-700 องศาเซลเซียส เป็น เฟสอนาเทสและจะเกิดการเปลี่ยนเฟสจากอนาเทสเป็นรูไทลที่อุณหภูมิหลังจาก 700 องศาเซลเซียส นั่นก็คือ 800 องศาเซลเซียส และ 900 องศาเซลเซียส

Title Alternate Characterization of anatase and rutile phases of Tio2 nanostructures with different thermal annealing
Fulltext: