ระบบร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป

Titleระบบร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsอานนท์ วิเศษรุ่งเรือง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA อ623ร 2561
Keywordsการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์), ระบบร้านค้าออนไลน์, สินค้าเกษตร, สินค้าเกษตร -- ฐานข้อมูล, สินค้าเกษตรแปรรูป, เว็บเซิร์ฟเวอร์
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปให้สามารถอำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบและพัฒนาระบบใช้รูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น โดยออกแบบให้รองรับการใช้งานในอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดต่างๆเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โปรแกรมดรีมเวฟเวอร์ โปรแกรมแปลภาษาพีเอชพี และโปรแกรมภาษาจัดรูปแบบการแสดงผลหน้าจอซีเอสเอส การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปใช้วิธีการ Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ย 4.89 แสดงว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 ท่าน มีค่าเฉลี่ย 4.38 แสดงว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นสามารถอำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Online shop system for agricultural products and processed agricultural product