แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนำเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้นำเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)

Titleแนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนำเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้นำเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsกิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG ก675 2561
Keywordsการจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยว -- การจัดการ, การท่องเที่ยวเวียดนาม, การนำเที่ยว, คุณภาพการให้บริการ, นักท่องเที่ยว -- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, บริการลูกค้า -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ผู้นำเที่ยว
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพของการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้นําเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 2) ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ 3) ยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้นําเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแจกแจงความถี่ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล และประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ตัวแทนผู้นําเที่ยว จํานวน 30 คน ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การท่องเที่ยวจํานวน 15 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดหมวดหมู่เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า สภาพของการบริการนําเที่ยวของผู้นําเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งมีกระบวนการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ 3) ขั้นตอนสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท และมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้นําเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเข้าอกเข้าใจ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ตามลําดับ
แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้นําเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วย 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ผู้นําเที่ยวควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีอุปกรณ์ขยายเสียงสําหรับบรรยายให้ข้อมูล มีธงสัญลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ผู้นําเที่ยวควรมีบัตรผู้นําเที่ยวที่ถูกต้องตามระเบียบของกรมการท่องเที่ยว มีการศึกษาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประเพณี กฎระเบียบข้อบังคับของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อบรรยายและตอบข้อซักถามของนักท่องเที่ยวได้ 3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผู้นําเที่ยวควรรู้จักเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและเสนอการบริการให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวโดยที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องร้องขอ ดูแลให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายโดยเท่าเทียมกัน 4) ด้านการประกันคุณภาพผู้นำเที่ยวควรต้องมีการฝึกอบรม และพัฒนาองค์ความใหม่ ๆ เสมอ และสามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม รู้จักเส้นทางการเดินทางในประเทศเวียดนาม และรู้จักพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นอย่างดี และ 5) ด้านความเข้าอกเข้าใจ ผู้นําเที่ยวควรรู้จักศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันเพื่อเตรียมการให้บริการท่ีเหมาะสมแก่นักท่องเท่ียว และให้ความสําคัญกับนักท่องเท่ียวอย่างเท่าเทียมกันทุกคน

Title Alternate Guidelines for upgrading tour service quality in Socialist Republic of Vietnam of tour leaders in the 2nd regional lower Northeast Provinces (Amnat Charoen, Yasothorn, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani)