คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์.  2557.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Chulawan_Pasachan.pdf (9.81 MB)
สรายุทธ สีนารอด.  2555.  ระบบสารสนเทศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Sarayut_Sin.pdf (11.96 MB)
จิตรานนท์ ตั้งตระกูล.  2553.  ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานเอกสารภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)PDF icon Jittranon_Tan.pdf (4.89 MB)
สุชัย ลิ้มวัฒนา.  2549.  ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Suchai_Lim.pdf (5.49 MB)
นงลักษณ์ บุญมา.  2549.  ระบบสารสนเทศห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสตึก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Nongluck_Boo.pdf (4.75 MB)
ชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์.  2556.  ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท PDF icon Chonpakorn_Hanchoowong.pdf (63.97 MB)
วีรพันธ์ ซื่อสัตย์.  2554.  ระบบสารสนเทศหน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี อุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Weerapan_Sue.pdf (12.56 MB)
จักรกฤษณ์ จันทะกรณ์.  2551.  ระบบสารสนเทศสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: งานโรคเอดส์ กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Jackrit_Chantakorn.pdf (36.79 MB)
ทิวา กาฬภักดี.  2551.  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เครื่องรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแบบออนไลน์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Thiwa_Kanphakdee.pdf (11.69 MB)
ธนิดา สายเสนา.  2554.  ระบบสารสนเทศสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Thanida_Sai.pdf (38.41 MB)
บุญญพัทธ์ จันทร์อุดม.  2553.  ระบบสารสนเทศสำหรับการรับฝากเอกสารสิทธิ์ที่ดินของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศึกษา สาขาปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Boonyapat_Jun.pdf (20.59 MB)
ชายชนท์ บุษยานุรักษ์.  2550.  ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังเลือด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Chaichon_Budsayaurak.pdf (12.29 MB)
ปิยรัตน์ ศรีจำปา.  2555.  ระบบสารสนเทศสถานที่สำคัญเชิงท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. วท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Piyarat_Sri.pdf (8.29 MB)
อนุชิต สิงห์คำ.  2557.  ระบบสารสนเทศราคาสินค้าเกษตร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Anuchit_Singkham.pdf (2.04 MB)
ทัศนีย์ หนองกก.  2550.  ระบบสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงใช้ผลการเรียน 8 จังหวัด ในเขตพื้นที่บริการ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Tassanee_Nongkok.pdf (8.28 MB)
สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์.  2550.  ระบบสารสนเทศระเบียนรายงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Sakonrat_Wattivuttipong.pdf (96.42 MB)
การุญ บุญครอบ.  2556.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามตัวชี้วัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Karun_Bun.pdf (14.44 MB)
เกศแก้ว นันเทพา.  2557.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมสำหรับการชลประทาน : กรณีศึกษา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Ketkeo_Nanthepha.pdf (57.63 MB)
บรรจบ แสนสุข.  2548.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับดัชนีชี้วัดสาธารณสุข ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Bunjob_San.pdf (2.97 MB)
นำชัย โอฬารบัณฑิตกุล.  2548.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบาดวิทยาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Numchai_Oh.pdf (109.48 MB)
สุพัตรา แสนใจ.  2552.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการหอพักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Supatra_Sae.pdf (39.79 MB)
ณภาภัช กองอุ่น.  2556.  ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Naphapat_Kongoon.pdf (164.85 MB)
สายันต์ แสงหัวช้าง.  2554.  ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sayan_Sae.pdf (24.84 MB)
โกสิทธิ์ ทองคำเจริญ.  2549.  ระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาระงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Kosit_Tho.pdf (11.09 MB)
ณัฏฐพงษ์ พิกุลทอง.  2555.  ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบุคลากร กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nattapong_Pikulthong.pdf (1.31 MB)

Pages