คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Kanittha_Toommakorn.pdf (62.74 MB)
PDF icon Kriwoot_Keawchaloon.pdf (75.5 MB)
PDF icon Chulawan_Pasachan.pdf (9.81 MB)
PDF icon Sarayut_Sin.pdf (11.96 MB)
PDF icon Jittranon_Tan.pdf (4.89 MB)
PDF icon Suchai_Lim.pdf (5.49 MB)
นงลักษณ์ บุญมา. (2549). ระบบสารสนเทศห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสตึก. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nongluck_Boo.pdf (4.75 MB)
ชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์. (2556). ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chonpakorn_Hanchoowong.pdf (63.97 MB)
วีรพันธ์ ซื่อสัตย์. (2554). ระบบสารสนเทศหน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี อุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Weerapan_Sue.pdf (12.56 MB)
PDF icon Jackrit_Chantakorn.pdf (36.79 MB)
PDF icon Thiwa_Kanphakdee.pdf (11.69 MB)
PDF icon Thanida_Sai.pdf (38.41 MB)
PDF icon Boonyapat_Jun.pdf (20.59 MB)
ชายชนท์ บุษยานุรักษ์. (2550). ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังเลือด. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chaichon_Budsayaurak.pdf (12.29 MB)
PDF icon Piyarat_Sri.pdf (8.29 MB)
อนุชิต สิงห์คำ. (2557). ระบบสารสนเทศราคาสินค้าเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Anuchit_Singkham.pdf (2.04 MB)
PDF icon Tassanee_Nongkok.pdf (8.28 MB)
สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์. (2550). ระบบสารสนเทศระเบียนรายงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sakonrat_Wattivuttipong.pdf (96.42 MB)
PDF icon Karun_Bun.pdf (14.44 MB)
PDF icon Ketkeo_Nanthepha.pdf (57.63 MB)
PDF icon Bunjob_San.pdf (2.97 MB)
PDF icon Numchai_Oh.pdf (109.48 MB)
PDF icon Supatra_Sae.pdf (39.79 MB)
ณภาภัช กองอุ่น. (2556). ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Naphapat_Kongoon.pdf (164.85 MB)
สายันต์ แสงหัวช้าง. (2554). ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sayan_Sae.pdf (24.84 MB)

Pages