ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานเอกสารภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานเอกสารภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsจิตรานนท์ ตั้งตระกูล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD จ456
Keywordsการจัดการสำนักงาน, การจัดเก็บเอกสาร, งานสารบรรณ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบเอกสารออนไลน์เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามเอกสารภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและสรุปผลข้อมูลการรับ-ส่งเอกสาร อีกทั้งเป็นรายงานการปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เป็นระบบสนับสนุนสารสนเทศให้ผู้บริหารระดับสูงที่จะใช้ในการประเมินผลการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบเอกสารออนไลน์ฯ เป็นระบบที่ได้ออกแบบให้กรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสดงรายงานการรับ-ส่งเอกสารที่ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลบนเว็บเพจ และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ทำงานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ซึ่งเป็นระบบทำงานในลักษณะ Web Application
ผลจากการใช้ระบบสามารถรับ-ส่งเอกสารภายในสถาบันฯ ได้อย่างรวดเร็ว และได้รายงานสรุปการรับ-ส่งเอกสารที่ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบและติดตามเอกสารได้ง่าย เป็นผลให้ได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ การเสริมสร้างความทันสมัย

Title Alternate The online documentation system for verify and follow-up work flow in Ubonratchathani institute for skill development region 7
Fulltext: