ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsขนิษฐา ทุมมากรณ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberCD ข226
Keywordsจดหมายเหตุ--การจัดการ, จดหมายเหตุ--ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--จดหมายเหตุ, สถาบันอุดมศึกษา--จดหมายเหตุ, เอกสารราชการ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 3) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการให้บริการข้อมูลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และสามารถรายงานทางสถิติของข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้แก่ ฐานข้อมูล MySQL และ ภาษา PHP ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติงานจดหมายเหตุและสารสนเทศ ผลการประเมินพบว่าระบบมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.23 หมายถึงระบบสามารถนำไปใช้งานได้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Title Alternate An information system for archive management of Ubon Rajathanee university