ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ช138ร 2556
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--หอพัก--อุบลราชธานี, ระบบสารสนเทศ, หอพัก--ฐานข้อมูล, หอพัก--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกระบวนการศึกษาวิจัยเริ่มจากการศึกษาระบบงานเดิมของสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน และออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบไปด้วยระบบการทำงานย่อย 8 ด้าน ได้แก่ ระบบค้นหาข้อมูลนักศึกษา ระบบแจ้งซ่อมหอพัก ระบบไปรษณีย์ ระบบกระดานสนทนา ระบบรายงานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการผู้ใช้งาน ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบบันทึกค่าใช้จ่ายด้านหอพักของนักศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษานี้ใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี เพื่อการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา ใช้โปรแกรม MySQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมภาษาจาวาสคริปท์ที่ใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บเพจ การประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา ดำเนินดารโดยใช้วิธี Black Box Testing จากกลุ่มผู้ใช้งานระบบจำนวน 38 คน (นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา 30 คน เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 2 คน และผู้บริหาร 1 คน)
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา พบว่า คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.09 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งสามารถแปลผลความพึงพอใจต่อการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษาอยู่ในระดับดี

Title Alternate An information system of Ubon Ratchathani University's student dormitory