ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบาดวิทยาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผล

Titleระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบาดวิทยาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsนำชัย โอฬารบัณฑิตกุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA น515
Keywordsระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ระบาดวิทยา
Abstract

การศึกษาเพื่อสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบาดวิทยาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ระบบนี้สามารถนำเสนอสารสนเทศได้ทุกที่ ทุกเวลา ในการพัฒนาใช้โปรแกรม MySQL Minesota Mapserver และ PHP ระบบมีผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร บุคลากรประจำศูนย์ระบาดวิทยา และผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์สุขภาพชุมชน

Title Alternate Geographic information system of epidemiology at health service network Amohur Trakanphutphon
Fulltext: