ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เครื่องรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแบบออนไลน์

Titleระบบสารสนเทศสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เครื่องรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแบบออนไลน์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsทิวา กาฬภักดี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC ท492
Keywordsเครื่องรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ, โรคหัวใจ--การรักษา, โรคหัวใจ--ฐานข้อมูล, โรคหัวใจ--ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล เพื่อติดตามผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นและเครื่องกระตุกหัวใจ โดยจัดทำเป็นแหล่งข้อมูลผู้ป่วยที่สำคัญในการดำเนินชีวิต หรือการเข้ารับการบริการรักษาโรคอื่น ๆ ที่ควรระวังผ่านระบบออนไลน์ 2) เพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุขตลอดจนความรู้ในข้อควรปฏิบัติหลังใส่เครื่องกระตุ้นและกระตุกหัวใจมีประสิทธิภาพ และ 3)เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดการข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าติดตามในโรคอื่น ๆ ดำเนินการศึกษาโดยการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศด้วยภาษา UML และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม PHP และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลบนระบบปฏิบัติการ Windows XP
ผลจากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ พบว่า สามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบ ความถูกต้องของจ้อมูลผู้ป่วย และสามารถจัดการข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นและเครื่องกระตุกหัวใจแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบเป็นอย่างดี มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระบบงานประจำ และจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินพบว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

Title Alternate An online information management system for implantable cardiac device patients