ระบบสารสนเทศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

Titleระบบสารสนเทศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsสรายุทธ สีนารอด
Degreeวท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS ส354
Keywordsข้าวหอมมะลิ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เกษตรกรรม, เกษตรกร--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บและประมวลข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การพัฒนาระบบได้ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ได้เลือกใช้โปรแกรม Apache 2.2.4 โดยใช้ภาษา PHP, HTML ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลและติดต่อกับผู้ใช้ และใช้ MySQL 5.0.45 ในการจัดการฐานข้อมูลระบบ
ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน โดยใช้วิธี Black Box Testing พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.86 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งแสดงว่าระบบที่ผู้วิจัยทำการพัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถนำไปใช้งานได้

Title Alternate Information system of high quality jasmine rice for rice production of Northeastern provincial cluster 2
Fulltext: