ระบบสารสนเทศห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสตึก

Titleระบบสารสนเทศห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสตึก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsนงลักษณ์ บุญมา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ น148
Keywordsบริการสารสนเทศ, ระะบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ห้องสมุด--การใช้เครื่องจักรกล, ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสตึก
Abstract

ระบบห้องสมุดที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และสมาชิก โดยระบบนี้จะสนับสนุนระบบการยืม คืน จอง การสร้างรายงาน การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรม PHP และฐานข้อมูล MySQL พัฒนาร่วมกับระบบคลังข้อมูลที่สามารถสรา้งรายงานโดยที่มีการคัดเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลประจำวัน นำมากลั่นกรองและเก็บไว้ในฐานข้อมูลแบบ Star Schema เพื่อช่วยให้การค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Title Alternate Information library catalog at Satuk industrial and community education college
Fulltext: