ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังเลือด

Titleระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังเลือด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsชายชนท์ บุษยานุรักษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRM ช523
Keywordsคลังเลือด--ฐานข้อมูล, คลังเลือด--ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ธนาคารเลือด
Abstract

ระบบงานธนาคารเลือดของโรงพยาบาล มักประสบปัญหาด้านภาระงานที่ซ้ำซ้อน การดำเนินงานเกิดความล่าช้า และมีการสูญเสียของทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการข้อมูลที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น สามารถทราบถึงจำนวนและคุณสมบัติเลือดที่คงเหลือในคลังเก็บเลือด ขาดระบบการตรวจสอบถึงเลือดเพื่อการใช้งานตามลำดับของวันหมดอายุที่มีประสิทธิภาพ และการจองเลือดเป็นระบบงานที่ใช้เอกสารและการสอบถามระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานธนาคารเลือด ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังเลือดที่สามารถตรวจสอบจำนวนเลือดที่มีอยู่ได้โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดและผู้จองใช้เลือด และสามารถตรวจสอบรายงานข้อมูลจำนวนเลือดโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.73 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดี สามารถนำมาใช้งานได้

Title Alternate Information system for blood bank managment