ระบบสารสนเทศสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)

Titleระบบสารสนเทศสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsธนิดา สายเสนา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ธ261
Keywordsการประเมินผลการศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การวัดผลการศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การประเมินผลการศึกษา, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การวัดผลการศึกษา, โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) (อุบลราชธานี)
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อใช้สนับสนุนงานทะเบียนและงานวัดประเมินผลของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) โดยทำงานผ่านระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผลการประเมินการใช้งานระบบ พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียน ในระดับดีเยี่ยม และจากผลการศึกษาพบว่า สามารถนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารการเรียนการสอนแทนระบบเดิมได้ ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของครูและนักเรียนมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการด้านอื่น ๆ ต่อไปได้

Title Alternate The information system for assessment management of Thadsaban 1 Banphoklang school
Fulltext: