ระบบสารสนเทศหน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี อุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศหน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี อุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsวีรพันธ์ ซื่อสัตย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ว832
Keywordsการกู้ชีพ--อุบลราชธานี, บริการทางการแพทย์--อุบลราชธานี, บริการพยาบาลฉุกเฉิน--อุบลราชธานี, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
Abstract

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี อุบลราชธานี โดยนำข้อมูลการรับแจ้งเหตุและข้อมูลการสั่งการ การคำนวณค่าตอบแทนของระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมาพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมดำเนินการจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยปฏิบัติการได้ตลอดเวลา การศึกษาในครั้งนี้ พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Window XP โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูลและออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.63 (เต็ม 10) สรุปๆได้ว่า ระบบ มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate Information system for emergency unit: a case study of Charoemrat 60 years, Ubon Ratchathani province
Fulltext: