ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับดัชนีชี้วัดสาธารณสุข ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

Titleระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับดัชนีชี้วัดสาธารณสุข ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsบรรจบ แสนสุข
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA บ149
Keywordsระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, สาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร--การบริหารงาน, เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Abstract

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับดัชนีชี้วัดสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นการนำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดสาธารณสุขที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานบนเว็บบราวเซอร์ โดยใช้่เทคโนโลยี SVG MapServer ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์แบบเปิดเผยรหัส ระบบนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแผนที่ซึ่งแสดงได้ทั้งสถานะและการกระจายของที่ตั้งของสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ทำให้เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการต่าง ๆ

Title Alternate GIS for public health KPI in Yasothon provincial health office
Fulltext: