ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี

Titleระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsณภาภัช กองอุ่น
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHQ ณ161 2556
Keywordsพัฒนาการของเด็ก, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ข้อมูลผู้เข้ารับบริการและข้อมูลการรับบริการจากโปรแกรม JHCIS ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มาพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี การพัฒนาระบบได้ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบและวิเคราะห์ระบบใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาส่วนการติดต่อกับฐานข้อมูลและใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งผู้บริหารสามารถทราบถึงภาพรวมของพัฒนาการเด็กทั้งตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง สามารถติดตามผลการตรวจประเมินพัฒนาการและการรับวัคซีน ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน โดยใช้วิธี Black Box Testing พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.29 และผู้ใช้งานทั่วไปมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.43 สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้ในระดับดี

Title Alternate An information system of child development from birth to 5 years old