ระบบสารสนเทศราคาสินค้าเกษตร

Titleระบบสารสนเทศราคาสินค้าเกษตร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsอนุชิต สิงห์คำ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD อ188ร 2557
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--สินค้าเกษตร--ราคา, ระบบสารสนเทศ, ราคาสินค้าเกษตร, สินค้าเกษตร--ราคา
Abstract

งานค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศราคาสินค้าเกษตร ให้สามารถสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรในด้ายการบันทึก วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลเชิงตัวเลข และแสดงรายงานเกี่ยวกับสถิติราคาสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานภายใต้เครื่องแม่ข่ายระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์เซิร์ฟเวอร์ ดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก 4.0 (Microsoft Window Server.Net framework 4.0) และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ภาษาไมโครซอฟท์วิชวลเบสิกดอทเน็ต (Microsoft Visualbasic.Net) เป็นภาษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งประกอบด้วย 6 ระบบงานย่อย ได้แก่ 1) ระบบบริหารจัดการสมาชิก 2) ระบบบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตร 3) ระบบสืบค้นข้อมูลราคาสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการ 4) ระบบแสดงราคาสินค้าเกษตรแบบรายวันและแบบย้อนหลัง 5) ระบบเปรียบเทียบราคาสินค้าเกษตร และ 6) ระบบออกรายงานราคาสินค้าเกษตร โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นรองรับการใช้งานของผู้ใช้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) สมาชิกผู้ใช้ และ 3) ลูกค้า ทั้งนี้ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้มีค่าคะแนนประเมินเท่ากับ 8.61 (จาก 10 คะแนน) ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้อยู่ในระดับดี สามารถนำมาใช้เป็นระบบงานด้านสารสนเทศราคาสินค้าเกษตรได้

Title Alternate An information system for agricultural commodity price