ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน

Titleระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsสายันต์ แสงหัวช้าง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ส665
Keywordsการบัญชี--ฐานข้อมูล, การบัญชี--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การเงินส่วนบุคคล, บัญชีครัวเรือน, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานข้อมูล ค้นหา และแก้ไขข้อมูลสำหรับบริเวณบริการแก่ชุมชน และหน่วยงาน และนำระบบสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นการจัดเก็บและสืบค้นฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือน เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายรับรายจ่ายในแต่ละครัวเรือน การศึกษาในครั้งนี้ พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Window XP โดยใช้ภาษา MySQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูล และใช้ภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูล และออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.76 จากคะแนนเต็ม 10 สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate Household accounting information system
Fulltext: