ระบบสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงใช้ผลการเรียน 8 จังหวัด ในเขตพื้นที่บริการ

Titleระบบสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงใช้ผลการเรียน 8 จังหวัด ในเขตพื้นที่บริการ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsทัศนีย์ หนองกก
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ท365ร
Keywordsการศึกษาขั้นอุดมศึกษา--อุบลราชธานี, บริการสารสนเทศแบบออนไลน์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ, วิธีรับตรง
Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงใช้ผลการเรียน 8 จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ให้สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูลการสมัครและประมวลผลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยในการพัฒนาระบบได้ทำการติดตั้งโปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อการจัดเก็บและประมวลผลและรายงานผล จากการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของระบบใช้วิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งาน พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นได้รับผลการประเมินด้วยคะแนนเฉลี่ย 8.87 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และสามารถนำไปใช้ในสภาพการปฏิบัติงานจริงได้

Title Alternate Information system of Ubon Rajathanee University's quota admission for the school in 8 provinces service area