ระบบสารสนเทศสำหรับการรับฝากเอกสารสิทธิ์ที่ดินของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศึกษา สาขาปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleระบบสารสนเทศสำหรับการรับฝากเอกสารสิทธิ์ที่ดินของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศึกษา สาขาปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsบุญญพัทธ์ จันทร์อุดม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF บ441
Keywordsการจัดเก็บเอกสาร--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ข้อมูล--การจัดเก็บ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ธุรกิจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูลซึ่งง่ายต่อการสืบค้นและติดตาม ระบบได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลในงานด้านต่าง ๆ คือ การรับฝากเอกสารสิทธิ์ การรับคืนเอกสารสิทธิ์ การยืมเอกสารสิทธิ์ และในส่วนของรายงานต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้บริหาร หรือผู้ใช้งาน วิธีการดำเนินการศึกษามีการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย Data Flow Diagram (DFD) อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบจนถึงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานในระบบ โดยใช้โปแกรม Microsoft Access ในการพัฒนาและใช้เป็นฐานข้อมูล
จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยผู้ใช้งานด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีได้ ค่าประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 7.92 และสามารถนำไปใช้งานในสาขาอื่น ๆ ได้

Title Alternate Management information system for deposit certificate of bank for agriculture and agricultural co-operatives: case study Prangku brance Sisaket province
Fulltext: