ระบบสารสนเทศระเบียนรายงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

Titleระบบสารสนเทศระเบียนรายงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส121
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นคืนข้อสนเทศ, สาธารณสุข--อำนาจเจริญ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศระเบียนรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศระเบียนรายงานในสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ในรูปแบบของ Web Application ประกอบด้วยระบบบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มระเบียนรายงาน ระบบบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการ ระบบรับรองข้อมูลระเบียนรายงาน ระบบติดตาม ระเบียนรายงาน และระบบจัดทำรายงาน
วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบฯ ใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และใช้ซอฟท์แวร์ Microsoft SQL Server 2005 เป็นฐานข้อมูล โดยมีภาษา SQL (Structured Query Language) เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล และในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ใช้ Integrated Development Environment (IDEs) ของ Microsoft Visual Studio.Net 2005 ภาษา ASP.NET และ Visual Basic.Net 2005
ผลของการค้นคว้าอิสระนี้ผู้วิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศระเบียนรายงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริฯที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น สามารถบันทึกข้อมูลระเบียนรายงานประมวลผล และจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และผู้ใช้งานในกลุ่มต่าง ๆ สามารถนำสารสนเทศที่ได้จากระบบไปใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Report management system in Amnatcharoen province health office