ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการหอพักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการหอพักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสุพัตรา แสนใจ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG ส831
Keywordsระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, หอพัก--ฐานข้อมูล, หอพัก--อุบลราชธานี
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลหอพัก โดยมีการปรับปรุงข้อมูลผู้เข้าพักสำหรับเจ้าของหอพัก อีกทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สามารถตรวจสอบข้อมูลห้องพักที่เจ้าของหอพักต้องรายงาน เพื่อการคำนวณภาษีหอพักได้ ฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลหอพัก จำแนกเป็น 2 ประเภท คือฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ชั้นข้อมูลหอพัก ชั้นข้อมูลถนน ชั้นข้อมูลหมู่บ้าน ชั้นข้อมูลตำบล และฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลเจ้าของหอพัก รายละเอียดของหอพัก และข้อมูลการเช่าพักรายเดือน ซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม คือ ภาษา C# ในส่วนของระบบฐานข้อมูลนั้น ใช้ PostgreSQL และทำการแสดงผลแผนที่ด้วยโปรแกรม Minnesota Map Server เว็บบราวเซอร์ใช้โปรแกรม Mozilla Firefox ผู้วิจัยได้ทดสอบระบบกับผู้ใช้ระบบจำนวน 3 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำยล เจ้าของหอพัก และประชาชนทั่วไป ผลการทดสอบพบว่า โปรแกรมสามารถนำเสนอข้อมูลหอพักในรูปเชิงพื้นที่ เป็นตารางข้อมูล แผนภูมิแท่งและรายละเอียดของหอพัก ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Title Alternate Geographic information system for dormitory management in That subdistrict administrative organization Warinchamrab district Ubon Ratchathani province
Fulltext: